Powstanie poczty w Koluszkach

Od 1869 r. przewóz poczty koleją w całej Rosji podlegał pod samodzielną instytucję, niezależną od terenowych zarządów pocztowych. Wydzielono specjalny Zarząd Przewozu Poczty Koleją, któremu podlegały oddziały terenowe. Te ostatnie sprawowały nadzór nad placówkami pocztowymi w wagonach i na stacjach kolejowych. W 1869 r. wprowadzono zasadę numeracji tras ambulansów pocztowych. Każdą trasę oznaczono dwoma kolejnymi liczbami. Liczbą nieparzystą określano kierunek od stacji początkowej do stacji docelowej, a liczbą parzystą kierunek powrotny. Już od 1871 r. na linii fabryczno – łódzkiej kursował ambulans pocztowy nr 31/32 relacji Koluszki – Łódź, który w 1891 r. stał się lokalnym ambulansem bez przydzielonego numeru. Ponadto od 1891 r. na szlaku Koluszki – Ostrowiec kursował ambulans pocztowy nr 109/110.533.

Datowniki kolejowych ambulansów pocztowych z Koluszek.Datowniki kolejowych ambulansów pocztowych z Koluszek.

Odkąd przez Koluszki poprowadzono kolej i znacząco wzrosła liczba mieszkańców osady pojawił się problem, a mianowicie ekspedycja pocztowa. Nie było to sporadyczne narzekanie, ale wręcz nagonka na carskie władze obficie zachowana w prasie z końca XIX w. Cały obszar obecnych Koluszek, aż do I wojny światowej podlegał Urzędowi Pocztowemu w Brzezinach. Mieszkańców irytował fakt, że listy nadsyłane z Warszawy, trafiały przejeżdżając przez Koluszki do Łodzi, skąd wracały do naszej osady. Najlepiej problem opisuje ówczesny anonim w liście do redakcji „Tygodnia” z 5 sierpnia 1883 r.:

„Nie ulega wątpliwości, że za lat parę dziś powstająca osada przy stacyi Warsz.–Wied. Koluszki, zmieni się na spore miasteczko (…) Wtedy może i zarząd pocztowy zdecyduje się otworzyć w Koluszkach stacyję pocztową, której do dziś mimo niezbędnej potrzeby wcale nie ma! W Koluszkach jest tylko prosta ekspedycja – czyli skrzynka pocztowa, zawartość której wagon pocztowy zabiera do Łodzi i ztamtąd do właściwych miejsc ekspedytuje. (…) W Koluszkach jest nawet sąd gminny, który sam bez wątpienia znaczną mieć musi korespondencyję; tamże mieszka sędzia tegoż sądu, cały legijon urzędników kolejowych i t. d., to już dla nich samych należałoby otworzyć stacyję pocztową.”

Urząd Pocztowo – Telegraficzny przy ul. Brzezińskiej 5 – lata 30.Urząd Pocztowo – Telegraficzny przy ul. Brzezińskiej 5 – lata 30.

W okresie międzywojennym Urząd Pocztowo – Telegraficzny mieścił się przy ul. Brzezińskiej 5 w budynku Sikorskich. Do 1939 r. funkcję naczelnika sprawował Jan Boczyluk. Niestety niewiele wiemy o działalności poczty ze względu na spalenie się całego archiwum i dokumentacji w pożarze wywołanym trafieniem budynku niemiecką bombą lotniczą w pierwszych dniach wojny. Prawdopodobnie w budynku poczty lub dworca znajdowała się centrala telefoniczna, a same Koluszki skomunikowane były początkowo kilkunastoma telefonami, ale tuż przed wybuchem wojny już kilkadziesiąt miejsc posiadało połączenie telefoniczne. Ze względu na zniszczenie budynku poczty w 1939 r., Urząd Pocztowy zlokalizowano przy ul. Brzezińskiej 22.

Plan budynku niemieckiej poczty sporządzony na potrzeby AK.Plan budynku niemieckiej poczty sporządzony na potrzeby AK.

Adrian Kut

Artykuł został zrealizowany przez Stowarzyszenie Historia Koluszek w ramach realizacji zadania publicznego "Poznajemy historię lokalną w domach!" przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Koluszkach.